PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

PRIVACYVERKLARING MIGUIDE

MiGuide B.V. en MiGuide Zorg B.V., tesamen MiGuide B.V. genoemd, hechten grote waarde aan de privacy van de zorgverlener en de patiënt. Door middel van deze Privacyverklaring informeert MiGuide B.V. u over de persoonsgegevens die MiGuide B.V. verwerkt en op welke wijze wij daarmee omgaan. MiGuide B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hebben wij onze informatiebeveiliging ingericht volgens ISO-27001, NEN-7510.

Over MiGuide
MiGuide B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599193 en is gevestigd aan de Parklaan 8, 3016 BB te Rotterdam. MiGuide B.V. ontwikkelt het MiGuide platform, een e-health platform voor mensen met een chronische aandoening. MiGuide B.V. is uitgever van het MiGuide platform.

Beveiliging
Bij het ontwikkelen van het MiGuide platform staat de privacy van arts en patiënt voorop.
Het MiGuide platform wordt gehost op de cloud-omgeving van Microsoft (AZURE) in Amsterdam welke voldoet aan de geldende NEN-normen in de zorg voor informatieveiligheid (NEN7510) waar van toepassing. De gegevens die worden uitgewisseld tussen het Huisartsen Informatie Systeem/NHGDoc en het MiGuide platform worden versleuteld verstuurd. De door MiGuide B.V. ontvangen patiëntgegevens worden nimmer gedeeld met derden, of verwerkt in landen buiten de EU tenzij de patiënt hier expliciet toestemming voor geeft. Medewerkers die toegang hebben tot patiëntgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Deze toegang is uitsluitend op een “need to know” basis. MiGuide B.V. zal zich periodiek laten toetsen op de adherentie van de geldende wet en regelgeving.

Gebruikersovereenkomst
In verband met wet- en regelgeving rondom gebruik van medische data & privacy, is het noodzakelijk dat MiGuide B.V. een overeenkomst betreffende het verwerken van data met de huisartspraktijk afsluit. Bij de eerste installatie/het eerste gebruik van het MiGuide platform door de praktijk of als gebruiker van de app dient u akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat, kunt u geen gebruikmaken van het MiGuide platform.

Gebruik van cookies
Onze website, www.miguide.nl, maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies uitsluitend bestemd om de website beter te laten functioneren en de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren. Wij maken geen gebruik van tracking cookies en cookies van derden.

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt.

Op de website www.miguide.nl maken wij gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytische cookies:
Analytische cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze analytische cookies zijn geheel anoniem, dus niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Belangrijk om te weten:
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Hoe u cookies verwijdert, leest u in de handleiding van uw browser.

Facebook MiGuide ledenpagina
MiGuide B.V. beheert een besloten ledenpagina op Facebook. MiGuide B.V. stelt de besloten ledenpagina alleen ter beschikking om patiënten de kans te geven om onderling te communiceren en om feedback van patiënten te kunnen ontvangen. Deze ledenpagina valt buiten het reguliere aangeboden MiGuide platform.

MiGuide B.V. zal als beheerder van de ledenpagina gedeelde data gebruiken om de aangeboden dienst te verbeteren en voor eventueel wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zal MiGuide deze data nooit delen met derden of een andere partij.

Op het moment dat een patiënt of zorgverlener lid wordt van de ledenpagina, worden door Facebook persoonsgegevens van de desbetreffende persoon verwerkt. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Facebook geldt louter de inhoud van het privacystatement van Facebook. Zodra een patiënt of zorgverlener lid wordt van de ledenpagina, wordt deze gewezen op het toepasselijke privacystatement van Facebook. Deelname aan de besloten ledenpagina is derhalve – voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Facebook – voor eigen risico van de deelnemende patiënt of zorgverlener. Door lid te zijn van deze groep ga je hiermee akkoord.

Gericht aan de zorgverlener
Dataverwerking: rechtsgronden
MiGuide B.V. verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, op basis van nadrukkelijke toestemming van de patiënt of op basis van wettelijke bepalingen.

Om gebruik te kunnen maken van het MiGuide platform, zal MiGuide B.V. persoonsgegevens moeten verwerken. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van uw patiënten, en het gaat hierbij ook om gegevens welke onder de AVG aangemerkt zijn als bijzondere persoonsgegevens. Deze worden verwerkt voor doeleinden van geneeskundige aard door u als gebruiker van het MiGuide platform in het kader van de gezondheidszorg die u levert. Voor zover MiGuide B.V. de persoonsgegevens verwerkt, geldt dat u als MiGuide-gebruiker – in de zin van de AVG – verwerkingsverantwoordelijke bent en MiGuide verwerker.

Gericht aan de patiënten
Patiëntgegevens
Het MiGuide platform en leefstijl coaching is mede gebaseerd zelfmetingen, vragenlijsten, individuele en groepsgesprekken en na uw toestemming op de volgende patiëntgegevens uit het Huisartsen Informatie Systeem: geboortejaar, geslacht, ICPC-code(s), actuele medicatie, alle meetwaarden van de afgelopen 5 jaar, NHG-codes en gegevens van anamnese en lichamelijk onderzoek. Deze dataset wordt door MiGuide B.V. op basis van de gedigitaliseerde beslisbomen automatisch herbeoordeeld op de klinische relevantie van de gegevens. Let op: MiGuide B.V. leest geen vrije tekst.

Bewaartermijn
MiGuide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld, op uw verzoek worden alle data direct verwijderd, neemt u geen actie dan zal naar maximaal 12 maanden na het stoppen van uw account uw data verwijderd worden.

Gebruikersgegevens
Op onze website www.miguide.nl kunt u uw gegevens achterlaten om meer informatie aan te vragen of om u aan te melden voor MiGuide. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door u zijn verstrekt.  Dit betreft de volgende contactgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, naam huisarts, straat huisarts en stad huisarts.

Door uw persoonsgegevens op te geven via de website, gaat u ermee akkoord dat MiGuide B.V. uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

MiGuide B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch dan wel schriftelijk (per post, per e-mail of online) contact met u op te kunnen nemen. Verder bestaat de kans dat wij u contacteren om te vragen naar uw gebruik van het MiGuide platform en/of om u op de hoogte te brengen van updates, uitbreiding of wijzigingen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Via de website kunt u zich ook opgeven voor de MiGuide nieuwsbrief. Daarvoor vragen we uw e-mailadres. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

Wij treffen passende en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Ontvangers van persoonsgegevens / Locatie van verwerking
Bij een licentie op het MiGuide platform vanuit zorginstellingen zullen deze contactgegevens van deze zorginstelling gebruikt worden voor onze financiële administratie. Eventueel maken wij hierbij gebruik van derden. Indien deze als verwerker optreedt, hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst.

Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, delen we uw (persoons)gegevens met derden zoals de Belastingdienst.

Alle persoonsgegevens zullen in geen geval worden verwerkt worden in landen buiten de EU.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .  Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klacht
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een klacht anders dan de manier waarop wij gegevens verwerken, vul dan het contactformulier in en vermeld bij het onderwerp “klacht”. Wij zullen zo snel mogelijk en tenminste binnen de wettelijke termijn van 6 weken schriftelijk reageren en je klacht naar tevredenheid oplossen. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, zodat je eventueel ondersteuning kunt aanvragen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van zorgaanbieders, verwijzen we je graag naar de website van Klachtenportaal Zorg.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via .