ALGEMENE VOORWAARDEN MIGUIDE APP

De MiGuide App is een programma van MiGuide BV te Rotterdam. De app is gemaakt voor het bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl voor mensen van 18 jaar of ouder die actief zijn in CooL-MiGuide.

Geen behandeling
Gebruik van de MiGuide App kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Aansprakelijkheid
De informatie in de MiGuide App is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team. 

MiGuide BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en/of de werking niet (volledig) juist is, actueel, volledig of effectief is. Gebruik van de MiGuide App en de mogelijke gevolgen daarvan komen volledig voor uw eigen risico. 

MiGuide BV gaat ervan uit dat u gegevens die wij tijdens het gebruik van de App aan u vragen, zo volledig mogelijk en naar waarheid invult. 

De MiGuide App bevat links naar andere websites of bronnen van informatie. Deze zijn door onze deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie van derden. 


Toepassenlijk recht
Op de MiGuide App en eventuele geschillen die in dat kader tussen u en MiGuide BV mochten ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

Toestemming

Voordat u voor het eerst van (een bepaald onderdeel in) de MiGuide App gebruik gaat maken, zal u gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, om het (gezondheids)doel dat het betreffende onderdeel heeft zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Het gaat daarbij onder meer om: 

 • Meetwaarden, zoals gewicht, lengte en middelomtrek; 
 • Leefstijl eetgedrag, beweeggedrag en slaapgedrag; 
 • Ziekten of gezondheidsklachten, zoals diabetes, hoge bloeddruk en andere aandoeningen; 

Met de verstrekking van de gevraagde gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan MiGuide BV om de genoemde gegevens ten behoeve van het betreffende doel te verwerken. 


Privacy
Als u gebruik maakt van de MiGuide App, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) van u verwerkt. Wij hechten veel belang aan de privacy van gebruikers van de MiGuide App en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden: 
Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring.
Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor de goede werking van MiGuide.
Het is uw data. Wij geven persoonsgegevens niet aan derden voor marketing, commerciële of andere doeleinden.
Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Recht van inzage, correctie en verwijdering. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de MiGuide App, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de services die u gebruikt kunnen wij, zonder uitsluitend te zijn, de volgende gegevens verzamelen: 

 • NAW-gegevens
 • geslacht
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • data zoals een gekoppelde stappenteller of andere gekoppelde devices
 • gegevens en berichten t.b.v. uw coachingstraject zoals doelen, uitdagingen en de resultaten hiervan.
 • de naam van uw zorgverzekeraar
 • de naam van andere zorgverleners
 • IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor volgende doelen: 

 • het aanmaken van uw account;
 • het inloggen op uw account;
 • het coachen op leefstijl en gedragsverandering;
 • uw leefstijlcoach inzicht geven in:
  – behaalde resultaten met betrekking tot doelen, uitdagingen;
  – verzamelde data zoals stappentellers en uw zelfmetingen zoals gewicht en BMI;
  – ingevoerde vragenlijsten;
  – gebruik van de MiGuide App;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze services;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde of geselecteerde, services.
Wetenschappelijk onderzoek
MiGuide en haar wetenschappelijke partners kunnen wetenschappelijk onderzoek doen met het oog op het verbeteren van de gezondheid en om de diverse diensten en producten te verbeteren. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het doen van onderzoek; het ontwikkelen en aanbieden van interventies, tests, richtlijnen, preventiemaatregelen en informatie. In de MiGuide App geeft u aan of u MiGuide toestemming geeft om contact met u op te nemen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Verstrekking aan derden
Om onze services via de MiGuide App te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden kunnen in opdracht van MiGuide persoonsgegevens van u verwerken. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. 

Beveiliging
Wij nemen maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Daarnaast houden wij statistieken bij over uw gebruik van de MiGuide App, zonder dat dit terug te herleiden is naar specifieke personen. Om problemen te kunnen adresseren worden logbestanden bijgehouden waarbij het wel mogelijk is om het gebruik van MiGuide App aan een specifieke persoon te koppelen. 

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen die worden omschreven in deze privacyverklaring of in de MiGuide App. We zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bij een wijziging zullen we u hierop attenderen middels een bericht in de MiGuide App. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, of indien u vragen heeft omtrent inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 14 mei 2024


Akkoord met deze algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van de MiGuide App geeft u aan de bovenstaande punten te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de MiGuide App kunt u zich wenden tot:
MiGuide B.V.
085-0066872
Wij doen ons best uw vraag zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen twee weken, te beantwoorden.